Книжки | Реферати

Інформаційні системи і технології в обліку

Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

Вступ
1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ
1.1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості та зв’язок з іншими дисциплінами
1.2. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом
1.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних
1.4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку
1.5. Загальна характеристика та класифікація інформаційних систем обліку
2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСАННЯ
2.1. Економічна інформація, її види та властивості
2.2. Структура, форми подання та відображення економічної інформації
2.3. Система класифікації та кодування економічної інформації
2.4. Єдина система класифікації та кодування.
2.5. Штрихове кодування інформації
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку
3.2. Характеристика позамашинної інформаційної бази
3.3. Уніфікація та стандартизація документації
3.4. Машинна інформаційна база обліку.
3.5. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних
4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація
4.2. Обчислювальні системи та мережі
4.3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
4.4. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)
4.5. Інструментальні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку
5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ
5.1. Принципи створення та функціонування ІСО
5.2. Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт зі створення та впровадження ІСО
5.3. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації
5.4. Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації
5.5. Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних
5.6. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку
6. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
6.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів
6.2. Організація автоматизованого обліку основних засобів
6.3. Автоматизація розв’язання задачі «Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів» із використанням програмного
7. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
7.1. Особливості обліку виробничих запасів
7.2. Організація автоматизованого обліку виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
7.3. Автоматизація обліку виробничих запасів
8. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
8.1. Облік праці та її оплати
8.2. Організація автоматизованого обліку праці та її оплати
8.3. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального про-грамного продукту
9. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
9.1. Облік готової продукції та її реалізації
9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації
9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами уні-версального програмного продукту
10. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій
10.2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій
10.3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту
11. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
11.1. Облік витрат на виробництво
11.2. Організація автоматизованого обліку витрат на виробництво
11.3. Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами універсального програмного продукту
12. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
12.1. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності
12.2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту
Термінологічний словник
турбина на ваз 2108 цена