Книжки | Реферати

Фінансовий, управлінський та податковий облік

Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин., Тернопіль, 2003. – 522 с.

ВСТУП
1. ----- Особливості фінансового, податкового та управлінського обліку
2. ----- Облікове забезпечення реформування підприємства
2.1. Організація облікового забезпечення реформування підприємства
2.2. Облік емісії акцій при реформуванні підприємств у господарські товариства
3. ----- Особливості реформування сільськогосподарських підприємств і відображення його в обліку
3.1. Визначення вартості майна сільськогосподарських підприємств при їхньому реформуванні
3.2. Визначення майнових паїв
3.3. Виділення майнових паїв
3.4. Облік формування власного капіталу на реформованих сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм
3.5. Облік операцій із залученням майна колишніх членів КСП реформованими сільськогосподарськими підприємствами
4. ----- Організація і форми бухгалтерського обліку на реформованих підприємствах
4.1. Форми бухгалтерського обліку на реформованих підприємствах
4.2. План рахунків і його використання у господарських товариствах
4.3. Облік бланків суворого обліку та зберігання документів у господарських товариствах
5. ----- Облік основних засобів і нематеріальних активів
5.1. Фінансовий облік основних засобів і нематеріальних активів
5.2.1. Облік і контроль наявності основних засобів за центрами відповідальності
5.2.2. Облік і контроль надходження основних засобів
5.2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів
5.2.4. Облік і контроль ремонтів основних засобів, профілактичних заходів щодо підтримання їх у робочому стані
5.2.5. Управлінський облік консервації основних засобів
5.2.6. Контроль ефективності використання основних засобів в управлінському обліку
5.3. Особливості податкового обліку основних фондів та їх амортизації
5.4. Фінансовий облік довготермінових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій та інших довготермінових активів
6. ----- Облік виробничих запасів
6.1. Фінансовий облік виробничих запасів
6.2. 1. Облік наявності запасів за центрами відповідальності
6.2. 2. Контроль відповідності запасів установленим нормам
6.2. 3. Планування й контроль надходження запасів в управлінському обліку
6.2. 4. Облік надходження запасів
6.2. 5. Контроль обґрунтованості вибуття запасів в управлінському обліку
6.2. 6. Облік вибуття запасів
6.2. 7. Управлінський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших необоротних активів
6.2. 8. Особливості управлінського обліку запасів у сільському господарстві
6.2. 9. Узагальнений контроль ефективності використання запасів в управлінському обліку
6.2.10. Класифікація витрат на формування запасів
6.2.11. Взаємозв’язок і відмінність управлінського та фінансового обліку запасів
6.3. Особливості податкового обліку виробничих запасів
7. ----- Облік витрат виробництва та валових витрат.
7.1.1. Облік витрат основного і допоміжного виробництва
7.1.2. Облік браку у виробництві
7.1.3. Облік напівфабрикатів власного виробництва
7.2. Фінансовий облік витрат за елементами
7.3. Фінансовий облік витрат діяльності
7.4.1. Особливості управлінського обліку витрат виробництва та його відмінності від фінансового обліку
7.4.2. Класифікація витрат виробництва в управлінському обліку
7.4.3. Аналіз поведінки витрат виробництва в управлінському обліку
7.4.4. Об’єкти управлінського обліку витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг)
7.4.5. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
7.5. Податковий облік валових витрат
8. ----- Облік готової продукції й товарів та їх реалізації
8.1.1. Облік готової продукції
8.1.2. Облік доходів від реалізації готової продукції і товарів
8.2.1. Характеристика управлінського обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів
8.2.2. Документальне оформлення операцій із реалізації продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку
8.3. Податковий облік валових доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
9. ----- Облік коштів і розрахунків
9.1. Фінансовий облік коштів і розрахунків
9.2. Управлінський облік розрахунків і грошових потоків
9.3. Податковий облік розрахунків
Розділ 10. Фінансовий облік і податковий облік формування власного капіталу та довготермінових зобов’язань
Розділ 11. Фінансовий і податковий облік лізингових (орендних) операцій
Розділ 12. Фінансовий облік позик і поточних зобов’язань
Розділ 13. 1.Фінансовий та управлінський облік оплати праці
Розділ 13. 2.Податковий облік розрахунків, пов’язаних з оплатою праці
Розділ 14. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
Розділ 15. Облік інших доходів і фінансових результатів
Розділ 16. 1.Особливості обліку нестач, утрат і крадіжок товарно- матеріальних цінностей
Розділ 16. 2.Виправлення помилок у бухгалтерському обліку