Книжки | Реферати

Філософія

Львівсько-Варшавськіа школа

Вступ
1. ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКА ШКОЛА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
1.1. ВИТОКИ ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ
1.1.1. Філософське становище Ф.Брентано
1.1.2. Психологія як основа філософських знань
1.1.3. Брентано і традиції брентанізму
1.1.4. «Я зразком для себе вибрав Сократа....»
1.2. АБРИС ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ
1.2.1. Народження і розвиток Школи
1.2.2. Організаційні структури в Школі
1.2.3. Школа в період II світової війни і післявоєнний час
1.3. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ЗАСНОВНИКА ШКОЛИ
1.3.1. Концепція філософії К.Твардовського
1.3.2. Семіотика в працях К.Твардовського
1.3.3. Твардовський про істину
1.3.4. Етика К.Твардовського
2. ФІЛОСОФІЯ МОВИ
2.1. МІРКУВАННЯ: КРИТИКА ОСНОВ
2.1.1. Філософія мови: філософія імені і філософія речення
2.1.2. Реформаторські устремління К.Твардовського в традиційній логіці
2.2. СВІТ МОВИ КАЗИМИРА АЙДУКЕВИЧА
2.2.1. Предмет і метод філософії К. Айдукевича
2.2.2. Директивна концепція значення
2.2.3. Радикальний конвенціоналізм
2.2.4. У напрямі крайнього емпіризму
2.2.5. Категорії синтаксичні, семантичні і онтологічні
2.2.6. Судження: інтенсіональність і екстенсіональність
3. ФІЛОСОФІЯ ІМЕНІ
3.1. Pro et contra Ст.Леснєвського
3.1.1. Номіналізм як гносеологія
3.1.2. Інтенціональне відношення «одиничного речення існування»
3.1.3. Інтуїтивний формалізм і конструктивний номіналізм
3.1.4. Мереологія
3.1.5. Онтологія
3.1.6. Прототетика
3.2. ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА Т.КОТАРБІНСЬКОГО
3.2.1. Метафілософські погляди Т.Котарбінського
3.2.2. Онтологія Т.Котарбінського
3.2.3. Обґрунтування і критика реїзму
3.2.4. Реїзм і матеріалізм
3.2.5. Істина і пізнання
3.2.6. Праксеологія
3.2.7. Етика Котарбінського
4. ФІЛОСОФІЯ РЕЧЕННЯ
4.1. Ян Лукасевич і Варшавська школа логіки
4.1.1. Метафізичні основи логічного аналізу
4.1.2. Вплив Я. Лукасевича на розвиток математичної логіки у Львівсько-Варшавській школі
4.1.3. Я.Лукасевич і історія логічних досліджень у Львівсько-Варшавській школі. (класична логіка)
4.1.4. Пропозиціональне числення із змінними функторами
4.1.5. Натуральний умовивід Ст. Яськовського
4.1.6. Метаматематичні дослідження логіки
4.2. ЯН ЛУКАСЕВИЧ І НЕКЛАСИЧНІ ЛОГІКИ
4.2.1. Багатозначні логіки
4.2.2. Модальні логіки
4.2.3. Інтуїціоністська логіка. Дискусійна логіка Ст.Яськовського
4.2.4. Філософія речення: підводячи підсумки
4.2.5. Історичні дослідження логіки Я.Лукасевичем
5. ВІД МЕТОДОЛОГІЇ ДЕДУКТИВНИХ НАУК ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОВИ
5.1. НА ШЛЯХУ ФОРМАЛІЗАЦІЇ У ПОШУКАХ ІСТИНИ
5.1.1. З історії метаматематичних досліджень у Львівсько-Варшавській школі
5.1.2. Теорія істинності А.Тарського
5.1.3. Філософський аспект теорії істинності і концепція загальної семантики А.Тарського
Післямова