Книжки | Реферати

Культурологія: українська та зарубіжна культура

Навчальний посібник / Зязюн І., Семашко В. та ін.; Ред. М.М. Закович - К.: Знання, 2007.- 567 c.

Передмова
1. Теоретичні аспекти культури
Культурологічний підхід до аналізу культури
Методологічні засади розуміння культури
Поняття і сутність культури
Основні концепції культури
Морфологія і динаміка культури
Функції культури
Культура і суспільство
Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
"Субкультура" та її функції
Мистецтво як засіб творення особистості
Походження і основні етапи розвитку культури
Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу
Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної
Генезис та етапи культурної еволюції
Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції
Культура і цивілізація
Культурно-історичні епохи
2. Світова культура
Первісна культура
Світосприймання первісної людини
Міфологічна свідомість: єдність об´єкта і суб´єкта, предмета і знака
Міфи як "педагогіка людського роду"
Прислів´я, приказки, загадки. Зародки мистецтва
Культура стародавніх цивілізацій
Художня культура Передньої Азії
Культура Стародавнього Єгипту
Антична культура
Проблема переходу від хаосу до гармонії
Доісторична Греція і класична Еллада
Культ краси та освіченості
Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво
Специфіка й витоки римського генія
Європейське середньовіччя
Домінування християнської теології у свідомості
Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини
Архітектура і мистецтво Візантії V—VIII ст.
Романська культура: літургія та карнавал
Готичний стиль і схоластика
Ренесанс
Народження гуманізму
Нова концепція людської особистості і нова модель освіти
Титани італійського Відродження
Північне Відродження
Криза гуманістичних ідеалів
Барокова культура Європи
Реформація і контрреформація та їх слід у культурі
Італійська барокова школа
"Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри
Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби
Доба абсолютизму і час Просвітництва
Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості
Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість
Стиль рококо як мистецтво "галантної доби"
Європа XIX століття
Новий соціальний і духовний досвід та його породження — індивідуалістична культура
Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві
Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму
Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів
Модерн як доба в культурі
Причини виникнення стилю модерн
Стиль модерн — поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва
Символізм — естетико-філософська основа модерну
Особливості стилю модерн
Модерн як архітектурний стиль
Стиль модерн у Росії
Культура XX століття
Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві
Новий театр
Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес
Функціоналізм в архітектурі
Нові виражальні засоби в музиці
3. Українська культура
Періодизація розвитку української культури
Стародавня культура східних слов´ян
Джерела вивчення культури стародавніх слов´ян
Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов´ян
Релігійні вірування та міфологія східнослов´янських племен
Київська Русь
Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі
Мислителі Київської Русі. Книжна справа
Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання
Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр
Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра
Ткацтво, килимарство та вишивка
Театральне мистецтво. Музика. Танок
Період феодальної роздрібненості
Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII—XIII століттях
Основні осередки соціального і культурного життя
Освіта і наука, архітектура і мистецтво
Культурні та політичні зв´язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі
Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу
Освіта і книгодрукування в XIV—XVII ст.
Козацька доба
Козацтво як явище історії та культури
Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки
Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці
Еволюція образотворчого мистецтва
Барокова архітектура
Духовні пошуки XIX століття
Формування української національної самосвідомості
Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури
Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії
Література
Образотворче мистецтво, музика, театр
На зламі століть
Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX — початку XX ст.
Гуманізм українського неоромантизму
Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі
Український авангард 1900—1910-х рр.
Українська культура у XX столітті
Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки
Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій
Український мистецький авангард та його доля
Українська культура другої половини XX століття
Культура в умовах нової соціальної реальності
Формування нової соціокультурної дійсності та її риси
Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності
Література по культурології
СИ неразрушающего контроля толщиномер лакокрасочных покрытий Лакокрасочные материалы.