Книжки | Реферати

Аграрне право України

Навчальний посібник / Гайворонський В. М., Жушман В.П. - Харків: Право, 2003.- 237 c.

Вступ
1. Предмет, методи, принципи і система аграрного права
Предмет аграрного права
Методи аграрного права
Принципи аграрного права
Система аграрного права
2. Джерела аграрного права
Поняття і види джерел аграрного права
Закони як джерела аграрного права
Підзаконні акти як джерела аграрного права
Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права
Засоби вдосконалення аграрного законодавства
3. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України
Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки
Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві
4. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції
Поняття господарської діяльності виробників аграрної продукції
Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників
Договори і державні контракти — правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників
5. Аграрні правовідносини
Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи
Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин
Класифікація аграрних правовідносин
6. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах
Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах
Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва
Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства
Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах
Охорона праці та здоров´я працівників сільського господарства
Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства
7. Оплата праці в сільському господарстві
Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств
8. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва
Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села
Джерела фінансування розвитку соціальної інфраструктури села
Права та обов´язки сільгосппідприємств у будівництві об´єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення
Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу
9. Договірні відносини в сільському господарстві
Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі
Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприємств
Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво
Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції
Договірні орендні правовідносини
Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб´єкт аграрного господарювання
10. Суб´єкти аграрного права
Поняття суб´єктів аграрного права та їх класифікація
Правосуб´єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів
Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
Агробіржа як суб´єкт аграрного права
11. Громадяни як суб´єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)
Загальна характеристика правового положення громадян як суб´єктів аграрних правовідносин
Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів
Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу
12. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами
Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами
Органи управління сільськогосподарських підприємств колективного типу
Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах
13. Правове положення сільськогосподарських кооперативів
Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів
Види кооперативів. Принципи їх діяльності. Кооперативні підприємства та об´єднання
Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонд
Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів
14. Правове становище селянського (фермерського) господарства
Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства
Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація
Склад селянського (фермерського) господарства, права та обов´язки його членів
Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства
Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства
Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства
15. Правове становище особистого селянського господарства
Поняття особистого селянського господарства і суб´єкти на право його ведення
Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання
Правовий режим майна особистих селянських господарств
Права та обов´язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств
16. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві
Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
Паювання земель
Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками
17. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів
Поняття власності підприємств кооперативного типу
Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу
18. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства
Об´єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного управління
Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств
Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК
19. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб´єктів аграрного підприємництва
Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб´єктів аграрного підприємництва
Права та обов´язки суб´єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
Охорона земель як об´єкта природного середовища
Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам
Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати
Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об´єктам
20. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн
Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн
Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії