Книжки | Реферати

Основи екології

Навчальний посібник / Білявський Г.О. - К.: Либідь, 2006.- 408 c.

Вступ
1.1. Еволюція взаємин людини й природи
1.2. Основні фактори деградації довкілля
1.3. Екологічні катастрофи
1.4. Духовна криза
1.5. Нова філософія життя
1.6. Сучасна екологія
2.1. Загальне уявлення про біосферу
2.2. Походження й еволюція біосфери
2.3. Джерела й кількість енергії в біосфері
2.4. Біогеоценози — елементарні одиниці біосфери
2.5. Види, популяції та середовище
2.6. Основні екологічні закони
2.7. Ноосфера
2.8. Біорізноманітність і її збереження
3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля»
3.2. Атмосфера
3.3. Гідросфера
3.4. Літосфера
4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю
4.2. Енергетика
4.3. Промисловість
4.4. Сільське господарство
4.5. Транспорт
4.6. Військова діяльність
4.7. Наукова діяльність
5.1. Правила й закони соціоекології
5.2. Екологічна освіта
5.3. Економіка природокористування
5.4. Правові засади природокористування
5.5. Культура й релігія
5.6. Урбоекологія
6.1. Здоров'я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші
6.2. Здоров'я та його критерії
6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища
6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров'я людини
6.5. Вплив біотичних факторів на здоров'я людини
6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
7.1. Загальні відомості про природні умови
7.2. Традиції природокористування
7.3. Причини розвитку екологічної кризи
7.4. Джерела забруднення довкілля
7.5. Основні наслідки екологічної кризи
8.1. Загальна характеристика
8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів
8.3. Донецько-Придніпровський регіон
8.4. Українське Полісся
8.5. Українські Карпат
9.1. Природні екологічні катастрофи
9.2. Антропогенні екологічні катастрофи
9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС
10.1. Головні підсумки XX століття
10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку