Книжки | Реферати

Економічна історія

Навчальний посібник / Юхименко П.І. - К.: Вікар, 2004.- 341 c.

Вступ
Частина І. ДОІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Розділ 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСНОГО ГОСПОДАРСТВА
Етапи розвитку
Неолітична революція
Розділ 2. РОЗВИТОК СХІДНОЇ (АЗІАТСЬКОЇ) МОДЕЛІ ГОСПОДАРСТВА У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ
Особливості господарської діяльності
Сільське господарство і ремесло
Розвиток торгівлі
Розділ 3. ФОРМУВАННЯ АНТИЧНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСТВА У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
Палацове господарство
Формування полісів
Торгівля
Розділ 4. РЕВОЛЮЦІЯ АНТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
Економіка періоду Республіки
Економіка періоду імперії
Розділ 5. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФЕОДАЛІЗМУ
5.1. Розвиток феодальної економіки у Західній Європі
Етапи становлення і характерні риси
Основи феодального ладу у Франкській державі
Формування сеньйоріального господарства
Основи господарства
Формування вотчини
Господарська діяльність
Розвиток міст і торгівля
Руйнація і відродження
Аграрні відносини
Частина II. ІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Розділ 6. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ
6.1. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва
Розвиток торгівлі
Форми об'єднання купців
Утворення грошового ринку
Розвиток продуктивних сил
Організація капіталістичного виробництва
Епоха Великих відкриттів
Соціально-економічні наслідки
Головні ознаки первісного нагромадження
Джерела первісного нагромадження в Англії
Розділ 7. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Основи економічного зростання Голландії
Причини втрати економічного лідерства
Ліквідація пережитків феодалізму
Розвиток капіталістичного виробництва
Торгівля
Розвиток фермерства
Фінанси
Розвиток Лівобережжя та Слобожанщини
Правобережжя
Ремісниче та мануфактурне виробництво
Торгівля
Грошовий ринок
Передумови промислового перевороту
Створення колоніальної імперії
Розвиток капіталістичного фермерства
Перетворення Англії у "фабрику світу"
Особливості промислового перевороту у Франції
Розвиток банківськоїта кредитної сфер
Парцелярний характер землеволодіння
7.6. Особливості промислового перевороту в Німеччині
Причини економічної відсталості
Передумови промислового перевороту
Формування грошово-кредитної системи
"Прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві
7.7. Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні
Передумови промислового перевороту
Особливості розвитку капіталізму
Особливості української промисловості
Формування внутрішнього ринку
Розвиток капіталізму
Війна за незалежність та її наслідки
Особливості промислового перевороту
Розвиток сільського господарства
Розвиток торгівлі, грошової і кредитної систем
РОЗДІЛ 8. ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст.
Загальна тенденція економічного розвитку
Електрика і електротехніка
Металургія і транспорт
Технологія і організація виробництва
Монополізація виробництва
Умови швидкого розвитку економіки США
Антимонопольна політика
Причини піднесення Німеччини
Структура економіки
Концентрація і монополізація
8.3. Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.
Історичні форми колоніалізму
Зміна колоніальної політики метрополій
Розвиток промисловості в колоніях
Залежні країни
Розвиток українських земель
8.4. Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США
Періоди процесу етатизації
Конверсія та її наслідки
Економічна криза 1929—1933 pp.
"Новий курс" Ф. Рузвельта
8.5. Розвиток етатистської системи господарських відносин у Великобританії і Франції
Післявоєнна економіка Великобританії
Антикризова політика уряду Великобританії
Післявоєнна економіка Франції
Економіка періоду світової кризи
8.6. Становлення державного соціалізму в СРСР
Революційні перетворення
Політика "воєнного комунізму"
Нова економічна політика
Згортання НЕП-у і формування командної економіки
Частина III. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Розділ 9. ПОСИЛЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Транснаціональні корпорації
Інтеграція
Асиметрія стану і розвиток сучасної світової економіки
Розділ 10. ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОГУТНОСТІ Й ПРОБЛЕМИ КРАЇНИ - ЛІДЕРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ – США
Основи економічного зростання
Перехід до постіндустріального суспільства
Перехід до "рейганоміки"
План Маршалла
Розділ 11. ДИНАМІКА, ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Особливості економічної моделі
Великобританія: політика державного регулювання
"Тетчеризм"
Франція
Економічний курс голлізму
Політика 70—90-х років
Німеччина
Грошова і економічна реформи
Розвиток у 70—90-ті роки
Розділ 12. ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
Відродження післявоєнного господарства
Особливості економічної моделі
Розділ 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ СРСР У НОВІТНІЙ ПЕРІОД (1945-1991 pp.)
13.1. Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років
Післявоєнна економіка
Основні джерела перебудови
Вибір економічної стратегії
Особливості відбудови в СРСР
13.2. Розвиток економіки СРСР у 50—80-ті роки
50—60-ті роки
1971—1985 pp.
1985—1991 pp.
Розділ 14. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У КРАЇНАХ, ЩО ЗВІЛЬНИЛИСЯ ВІД КОЛОНІАЛЬНОГО ПАНУВАННЯ
Класифікація країн третього світу
Перша група
Друга група
Третя група
Проблеми заборгованості
Інтеграційні процеси
Розділ 15. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Політика реформ
Проблеми перехідного періоду
Розділ 16. ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Факторні умови конкурентоспроможності
Джерела конкурентних переваг
Проблеми входження у світову економіку
Зовнішньоекономічна діяльність держави
СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
ЛІТЕРАТУРА