Книжки | Реферати

Економічна теорія

Комарницький І.Ф., Чернівці, 2006. - 334 с.

1.1. --- Тема 1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
1.1.1. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
1.1.2. Предмет економічної теорії, її завдання та функції
1.1.3. Методи економічного дослідження.
1.2. --- Тема 2. ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ
1.2.1. Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення
1.2.2. Потреби і споживчі блага. Корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності
1.2.3. Фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика. Плата за ресурси. Обмеженість економічних ресурсів
1.2.4. Альтернативність використання ресурсів і необхідність раціонального вибору. Крива виробничих можливостей.
1.3. --- Тема 3. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1.3.1. Суть економічної системи та її основні елементи
1.3.2. Традиційна економічна система, причини її існування у сучасному світі
1.3.3. Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси
1.3.4. Командна економічна система та її характеристики
1.3.5. Змішана економіка сучасних розвинутих країн. Моделі розвитку окремих країн
1.3.6. Закономірності переходу від командно-адміністративної до ринкової системи. Особливості трансформаційних процесів в Україн
2.4. --- Тема 4. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. РИНКОВА РІВНОВАГА
2.4.1. Поняття попиту і фактори, що його визначають
2.4.2. Пропозиція та фактори, що її визначають
2.4.3. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага, надлишок,
2.4.4. Еластичність попиту і пропозиції.
2.5. --- Тема 5. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
2.5.1. Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція.
2.5.2. Економічні і бухгалтерські витрати.
2.5.3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді діяльності фірми.
2.5.4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді діяльності фірми.
2.6. --- Тема 6. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
2.6.1. Різноманітність ринкових структур.
2.6.2. Основні ознаки ринку чистої конкуренції
2.6.3. Пропозиція повністю конкурентної фірми в короткотерміновому періоді.
2.6.4. Пропозиція повністю конкурентної фірми в довготерміновому періоді.
2.6.5. Ринок чистої монополії.
2.6.6. Характеристика олігопольного ринку.
2.6.7. Ринок монополістичної конкуренції.
2.7. --- Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХ ІНФРАСТРУКТУРА
2.7.1. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури.
2.7.2. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура. Суть і функції товарної біржі.
2.7.3. Ринок капіталів, його структура та інфраструктура.
2.7.4. Особливості ринку праці. Попит і пропозиція на працю. Служба зайнятості і ринок праці в Україні.
2.7.5. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. Фондова біржа та її функції.
2.8. --- Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦТВО.
2.8.1. Підприємництво: механізм реалізації та значення в економічній системі.
2.8.2. Підприємство і його функцій Види підприємств.
2.8.3. Організаційно-економічні форми зв 'язків підприємств.
2.8.4. Менеджмент як наука. Функції менеджменту та їх взаємозв'язок.
2.8.5. Система маркетингу у діяльності сучасного підприємства.
2.9. --- Тема 9. ФОРМИ ДОХОДІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.9.1. Ринковий механізм розподілу доходів. Проблема нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині.
2.9.2. Суть, форми і системи заробітної плати. Мінімальна заробітна плата.
2.9.3. Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти.
2.9.4. Позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка. Фактори, що впливають на ставку відсотка.
2.9.5. Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку.
3.10. --- Тема 10. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРА ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
3.10.1. Макроекономічний підхід до економіки як цілого.
3.10.2. Структура національної економіки. Макроекономічні пропорції.
3.10.3. Національне рахівництво і значення національних рахунків.
3.10.4. Методи розрахунку ВВП. Інші показники СНР.
3.10.5. Рівень цін та макроекономічні показники.
3.10.6. ВВП і суспільний добробут.
3.11. --- Тема 11. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
3.11.1. Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання.
3.11.2. Циклічність економіки. Причини та види цикйчних коливань. Суть економічного цик.іу та його фази.
3.11.3. Суть, причини та види інфляції. Наслідки інфляції.
3.11.4. Зайнятість та безробіття в ринковій економіці.
3.12. --- Тема 12. ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ. ПОДАТКИ ТА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
3.12.1. Необхідність, суть, функції фінансів. Поняття фінансової системи.
3.12.2. Державний бюджет.
3.12.3. Податки й оподаткування: теорія і практика.
3.12.4. Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці.
3.12.5. Проблеми бюджетної політики та державного боргу.
3.13. --- Тема 13. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА
3.13.1. Гроші, їх суть, функції та історія розвитку.
3.13.2. Еволюція грошей.
3.13.3. Пропозиція грошей і попит на гроші.
3.13.4. Суть, структури та функції банківської системи.
3.13.5. Грошово-кредитна політика центрального банку.
3.14. --- Тема 14. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
3.14.1. Дефекти ("фіаско") ринку та необхідність державного втручання в економіку.
3.14.2. Структура цілей економічної політики держави та сучасні теоретичні підходи до обґрунтування механізму їх досягнення.
3.14.3. Основні напрямки та інструменти здійснення економічної політики держави.
3.14.4. Соціальна політика держави та основні шляхи її реалізації
3.14.5. Особливості економічної ти соціальної політики держави в Україні.
4.15. --- Тема 15 ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
4.15.1. Суть та структура міжнародних економічних відносин.
4.15.2. Теорія порівняльних переваг і МПП Міжнародна торгівля і світовий ринок.
4.15.3. Міжнародні валютні відносини. Структура та етапи розвитку світової валютної системи. Міжнародні фінансово-кредитні закл
4.15.4. Міжнародний рух капіталів.
4.15.5. Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво.
4.15.6. Місце України в системі міжнародних економічних відносин.
4.16. --- Тема 16. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ
4.16.1. Етапи становлення та основні риси світового господарства, його структура.
4.16.2. Суть, етапи та форми міжнародної економічної інтеграції.
4.16.3. Глобалізація як нова форма світогосподарських зв'язків.